Právo nás baví již 20 let! Číst více

Novinky

14.7.2021

Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu

Poslanecká sněmovna dne 7. července 2021 schválila novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu v tom znění, jak jí bylo vráceno Senátem, tedy s řadou pozměňovacích návrhů (návrh je dostupný jako sněmovní tisk č. 545). Rádi bychom Vás upozornili na několik významných novinek, které byly touto novelou schváleny.

První významná změna se týká lhůt pro zastavování tzv. marných exekucí. Pokud nebude v exekuci v šestileté lhůtě vymoženo ani částečné plnění postačující ke krytí nákladů exekuce, bude tato exekuce zastavena za předpokladu, že oprávněný nesloží k výzvě exekutora zálohu na další vedení exekuce. Případným složením zálohy se lhůta k vymožení exekuované povinnosti bude prodlužovat o další 3 roky. Prodloužení bude možné maximálně dvakrát. Maximální délka lhůty k vymožení tzv. marných exekucí bude činit 12 let. Výše zálohy bude stanovena prováděcím právním předpisem.

Možnost zastavení se bude zpětně týkat i exekucí zahájených před nabytím účinnosti této novely. Šestiletá lhůta, po jejímž uplynutí může být exekuce zastavena, ale neuplyne dříve než 1 rok po nabytí účinnosti této novely.

Druhou významnou novinkou je úprava započítávání plateb vymožených v rámci exekuce. Nově se zavádí, že výtěžek dosažený v rámci exekuce bude muset být započítáván nejprve na náklady soudu na výkon rozhodnutí, dále na jistinu, poté na úroky, poté na úroky z prodlení a nakonec na náklady oprávněného. Tato zákonná úprava bude mít do budoucna přednost před tím, co si smluvně sjednali dlužník s věřitelem a bude mít přednost i před úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Tato nová úprava je výhodná pro dlužníka.

Na závěr uvádíme, že mediálně opakovaně zmiňovaná problematika týkající se zakotvení místní příslušnosti exekutorů (tzv. teritoriality) do exekučního řádu nebyla nakonec schválena. Podobně dopadl i návrh, který se měl týkat zavedení povinně placených záloh oprávněnými na náklady exekuce.

Tato novela nabývá účinnosti ke dni 1.1.2022 s tím, že některá ustanovení této novely budou nabývat účinnosti odlišně.