Právo nás baví již 20 let! Číst více

Publikace

23.3.2020

Dopady epidemie COVID 19 na smluvní vztahy

Vážení klienti, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto oslovit ve věci, se kterou se na nás stále častěji obracejí klienti o právní poradenství.

Jedná se o otázku dopadů stávající epidemie COVID 19 na smluvní vztahy. Řada subjektů není schopna řádně a včas plnit veškeré své závazky z uzavřených smluv. Další otázkou je ochrana před těmito negativními důsledky v nově uzavíraných smlouvách.

Obecně lze shrnout, že u smluvních vztahů uzavřených před vypuknutím epidemie v České republice, by mohly být splněný podmínky tzv. podstatné změny okolností podle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění. Tento institut umožňuje v případech, kdy dojde ke změně okolností tak podstatných, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě. Musí se jednat o změnu, která nemohla být rozumně předpokládána ani ovlivněna, a která nastala až po uzavření smlouvy anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Pokud se strany o změně smlouvy v přiměřené lhůtě nedohodnou, může v této věci rozhodnout soud. Na soud je třeba se obrátit v přiměřené lhůtě, co musela dotčená strana změnu okolností zjistit; má se přitom za to, že tato lhůtě činí 2 měsíce.

Dále ve vztahu k odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou porušení smluvních povinností, může být v řadě případů aplikováno ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého se osoba, která svoji smluvní povinnost porušila, zprostí odpovědnosti za způsobenou škodu, pokud jí v plnění povinností zabránila dočasná nebo trvalá mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

Jiná situace může nastat ve vztahu k odpovědnosti za smluvní pokuty sjednané ve smlouvě pro případ porušení konkrétní smluvní povinnosti. Možná obrana proti uplatněné smluvní pokutě bude dle našeho názoru ve většině případů spočívat právě ve využití shora uvedeného institutu podstatné změny okolností.

Teoreticky také bude možné v některých případech (i když dle našeho názoru poměrně zřídka) využít institut tzv. následné nemožnosti plnění podle § 2006 občanského zákoníku, podle kterého platí, že pokud se dluh stane po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění ale není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

Každý případ je třeba posoudit individuálně. Pokud jste se proto do takové nepříznivé situace dostali, jsme samozřejmě připraveni Váš případ posoudit a nevrhnout další postup.

<u>Do budoucna, tedy ve vztahu k smlouvám uzavíraným v současné době (v době probíhající epidemie), velmi doporučujeme do smluv začleňovat výslovně ustanovení, která Vás pro tento případ bude chránit.</u> Může se jednat například o ustanovení o úplném vyloučení Vaší odpovědnosti za porušení smlouvy v důsledku skutečností souvisejících s epidemií, či alespoň její limitací. U smluv uzavíraných v době, kdy je existence epidemie známa, by totiž aplikace shora uvedených ustanovení občanského zákoníku o podstatné změně okolností či o nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách, nebyla pravděpodobně možná. I zde jsme Vám v případě Vašeho zájmu připraveni pomoci a navrhnout řešení, které bude odpovídat Vašim představám.

Pokud proto budete potřebovat v souvislosti s řešením důsledků epidemie Covid-19 jakoukoli právní pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

Za advokátní tým PPS advokáti s.r.o.